Warning: include(/home/hjuzzbun/public_html/templates/ja_university/blocks/system.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hjuzzbun/public_html/libraries/import.php on line 7

Warning: include(): Failed opening '/home/hjuzzbun/public_html/templates/ja_university/blocks/system.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php54/usr/share/pear:/opt/alt/php54/usr/share/php') in /home/hjuzzbun/public_html/libraries/import.php on line 7
Văn phòng xúc tiến du học Canada - Sự kiện

Sự kiện

Hội thảo trường UBC Vantage College

14:00 - 5 PM Location: khách s?n Renaissance Riverside Saigon ??ng kí
Hot
Ng??i t? ch?c
UBC Vantage College

H?i th?o thông tin tr??ng UBC Vantage College s? di?n ra t?i Hà N?i và thành ph? H? Chí Minh trong tháng 11/2013

Tr?c thu?c tr??ng ?H British Columbia – Top 40 tr??ng ?H hàng ??u trên th? gi?i, tr??ng UBC Vantage College là lo?i hình tr??ng ?H tích h?p duy nh?t ? B?c M? ??m b?o v? ch?t l??ng gi?ng d?y và ?ào t?o. Tr??ng cung c?p cho sinh viên nh?ng kinh nghi?m h?c t?p hi?u qu? v?i nh?ng ch??ng trình ?ào t?o ???c thi?t k? phù h?p v?i m?i sinh viên – ?ây th?c s? là m?t n?n t?ng r?t v?ng ch?c ?? giúp sinh viên ??t ???c nh?ng thành tích trong h?c t?p và thành công trong t??ng lai . Sau khi hoàn thành ch??ng trình qu?c t? 12 tháng t?i tr??ng UBC Vantage College, sinh viên có th? chuy?n ??i tr?c ti?p vào n?m th? II vào b?c c? nhân ngành h?c ?ã ch?n – ?i?u này giúp sinh viên t?i ?u hóa c? v? th?i gian và chi phí h?c t?p t?i tr??ng . Và quan tr?ng h?n h?t, t?m b?ng do ?H British Columbia c?p s? th?c s? là chìa khóa m? ra c? h?i ngh? nghi?p r?t l?n cho sinh viên.

Văn phòng đại diện

Tầng 3, tòa nhà H-T, 449 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, TPHCM

  • Điện thoại: (+84) 28 3836 1538 / 0183 / 0127

Liên kết với chúng tôi

Chúng tôi đang hiện có trên mạng xã hội. Hãy liên lạc với chúng tôi
You are here: Trang chủ Tin tức Sự kiện